|Registrace
Mražené speciality s.r.o. (Petr Hromádka, Petra Hromádková) - výroba a prodej mražených specialit

Obchodní podmínky

1.
Spotřebitel volí z nabídky zveřejněné na stránkách www.zmrzliny-nanuky.cz a uzavírá objednávku v postupných krocích prostřednictvím formuláře objednávky. Objednávka se pokládá za odeslanou a kupní smlouva za uzavřenou okamžikem zobrazení potvrzení o odeslání objednávky s přiděleným číslem.

2.
Rekapitulace objednávky je ve chvíli zobrazení potvrzení o odeslání objednávky zaslána na emailovou adresu, kterou spotřebitel do objednávky uvedl. Zároveň má možnost si objednávku přímo ze stránky vytisknout. Pro identifikaci objednávky slouží její číslo.

3.
Spotřebitel může být informován o stavu zpracování objednávky prostřednictvím zadání třináctimístného čísla objednávky do formulářového pole na webových stránkách www.zmrzliny-nanuky.cz, menu „Nabídka“ a podmenu „Stav objednávky“. Záznam o stavu objednávky je pouze informativní.

4.
Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné zrušení uzavřené objednávky, nemůže-li objednávce vyhovět. O této skutečnosti bez zbytečného prodlení spotřebitele informuje prostřednictvím kontaktu, který na sebe spotřebitel v objednávce uvedl.

Jestliže je při objednávce s dodáním do určité lokality uvedeno dodání po domluvě, míní se odsouhlasení objednávky prodejcem. Pokud prodejce dodání objednávky nepotvrdí, objednávka bez náhrady zaniká, případně může být dodání objednávky dohodou změněno na osobní výdej či dodání do lokality, kterou prodejce odsouhlasí.

5.
Prodejce i spotřebitel mají po vzájemné dohodě právo na změnu a zrušení již uzavřené objednávky.

6.
Prodejce si vyhrazuje právo na změnu nabídky a cen nabízených produktů. Pro objednávku platí nabídka a ceny uvedené na objednávce ve shodě s verzí téže objednávky pro účely prodejce. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

7.
Nabízí-li prodejce možnost dopravy, platí ceny s přirážkou pro dopravu, uvedené na stránkách s jednotlivými produkty a na objednávce. Poplatek zvlášť za dopravu se neúčtuje. Termín předání zboží s dopravou určí prodejce.

8.
Změna odběru zboží z osobního na s dopravou je možná po vzájemné dohodě prodejce a spotřebitele, v případě nemožnosti dosáhnout dohody si prodejce vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky bez zbytečného prodlení informuje spotřebitele prostřednictvím kontaktu, který na sebe spotřebitel v objednávce uvedl.

9.
Úhrada ceny objednaného zboží probíhá v hotovosti. Spotřebitel se zavazuje předložit obnos v přiměřené hodnotě bankovek a mincí, v případě mincí v maximálním počtu deseti kusů od každé nominální hodnoty mince.

10.
Prodejce předá spotřebiteli zboží v deklarované jakosti, objemu a hmotnosti, s platnou expirační dobou, vyznačenou na obalech produktů. Reklamace se řídí platnou legislativou pro zboží určené k rychlé spotřebě, výhrady je nutno řešit na místě při převzetí předávaných produktů. Na jakékoliv pozdější reklamace poškozeného a rozbaleného zboží nemůže být brán zřetel.

11.
Vykazuje-li předávané zboží vady, které brání spotřebiteli zboží od prodejce převzít, má právo toto zboží neodebrat a dosáhnout snížení celkové ceny objednávky o odpovídající cenu neodebraného zboží, případně na odstoupení od kupní smlouvy.

12.
Spotřebitel převzetím a úhradou zboží stvrzuje úplnost a odpovídající stav zboží, které převzetí nebrání. Zaplacením a převzetím zboží se objednávka považuje za splněnou.

13.
Registrace a ochrana osobních údajů - spotřebitel má možnost uložit své kontaktní údaje pro potřeby dalších objednávek prostřednictvím registrace. Své údaje smí editovat, měnit a mazat včetně registrace jakožto celku. Prodejce osobní údaje spotřebitelů nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.